Privacy

VOOR VRAGEN INZAKE PRIVACY KAN U HET VOLGENDE E-MAILADRES GEBRUIKEN:  PRIVACY@KLEINELANDEIGENDOM.BE

 

Website-inhoud

De verschillende pagina’s die je raadpleegt op deze website of die je verkrijgt via interactieve toepassingen, hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde.
We werken deze website op regelmatige tijdstippen bij.

De Kleine Landeigendom geeft geen garanties over de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties.

De intellectuele eigendomsrechten van de informatie, publicatie en gegevens op deze website komen toe aan de Kleine Landeigendom.

Je mag hierop geen inbreuk maken.

Je mag deze informatie, publicaties of gegevens in geen enkele vorm overdragen, verkopen, verspreiden of reproduceren. Je hebt hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden nodig.

Bescherming persoonlijke levenssfeer: privacy

De meeste informatie is op of via deze website beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet doorgeven.

Als we in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie vragen, dan worden de gegevens verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018).

De persoonsgegevens die we verzamelen, nemen we op in de bestanden van de Kleine Landeigendom – Pliniuswal 1 bus 2 te 3700 Tongeren. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiënte en de correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)kopers of ontleners mogelijk te maken, om de concrete koop-, of ontleningsvoorwaarden voor een sociale woning of lening vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden worden nageleefd.

U kunt uw informatie controleren en aanpassen door te e-mailen naar privacy@kleinelandeigendom.be.

Je kan wat betreft de sociale koopwoningen en - kavels  de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) (https://www.vmsw.be/privacy) nalezen aan wie onze woonorganisatie jouw gegevens mag doorgeven en waarom. Dat is geregeld in 'machtigingen'.

Wat betreft de Vlaamse woonlening kan je terecht op website van het Vlaams Woningfonds (VWF) (https://vlaamswoningfonds.be) (privacy@vlaamswoningfonds.be).

 

1. PRIVACY INZAKE SOCIALE KOOPWONINGEN EN SOCIALE KAVELS 

Welke informatie heeft Kleine Landeigendom CVBA? 

Via Kleine Landeigendom CVBA kunt u een sociale woning of kavel kopen. Wij houden daarom in lijsten en dossiers informatie over u bij. We gebruiken deze informatie om na te kijken of u ergens recht op hebt. Of om u beter te kunnen helpen.  

Het is niet de bedoeling dat organisaties informatie over u opvragen of verspreiden aan personen en bedrijven die geen goede reden hebben om uw informatie te krijgen. Daarom is er de privacywet die u beschermt.  

Welke informatie gebruikt Kleine Landeigendom CVBA van u?

Wij kijken na of u een sociale woning of kavel mag kopen. Dit gebeurt als u zich inschrijft en als u een woning of kavel kunt kopen. 

Deze informatie is:

-         uw identiteit

-         uw inkomen

-         uw woonplaats(en)

-         uw gezinssamenstelling

-         eigendommen 

Als uw kandidatuur stopt, bewaren wij uw gegevens nog 10 jaar. Dit is volgens de archiefwet.

Waar vragen wij informatie op?

U geeft ons heel wat informatie als u zich inschrijft voor een koopwoning. U bent altijd verplicht correcte informatie te geven. Doet u dit niet? Dan kunt u mogelijk geen sociale woning meer kopen. Een strafrechtelijke vervolging kan ook. 

Wij bevragen ook:

 • Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 14/2009 van 1 oktober 2009 + Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012), gegevens over eigendommen en vennootschappen (Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 oktober 2016)
 • Het rijksregister: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboortedatum, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoning, het register waarin ingeschreven (KB 22 mei 2001 + RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 + RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 + Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 + RR nr. 79/2013 van 11 december 2013)
 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon (Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015), handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014) en pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 van 4 oktober 2016)

Kunt u uw informatie controleren en aanpassen?

Ja, dat kan. U kunt uw informatie altijd controleren. Stuur hiervoor een e-mail naar privacy@kleinelandeigendombe of een brief naar Kleine Landeigendom, Pliniuswal 1 bus 2, 3700 Tongeren. Wij bezorgen u dan deze informatie.

Is iets niet correct? Dan kunt u dit laten aanpassen. De foutieve informatie gebruiken wij niet meer.

Bent u niet akkoord met hoe wij informatie verwerken?

Vindt u dat Kleine Landeigendom CVBA onterecht informatie heeft? Dan kunt u ons vragen om deze informatie te wissen of om ze te bewaren, maar niet meer te gebruiken. 

Ook kunt u een klacht indienen bij de privacycommissie via commission@privacycommission.be of via brief naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. 

Vermeld in deze e-mail of brief waarom u niet akkoord bent. De privacycommissie zal uw klacht behandelen. 

Meer informatie over privacy?

Heeft u vragen over uw informatie?

Dan kunt u terecht bij onze verantwoordelijke privacy. Contacteer ons via de Kleine Landeigendom CVBA, Maarten Palmaers, Pliniuswal 1 bus 2, 3700 Tongeren. Tel 012/ 23 68 68 of via mail privacy@kleinelandeigendom.be 

U kunt ook terecht bij de privacyfunctionaris van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, ons ondersteunend agentschap bij de Vlaamse overheid, via privacy@vmsw.be

Heeft u algemene vragen over privacy?

Dan kunt u terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacycommissie). Meer informatie vindt u op www.privacycommission.be.  

 

2. PRIVACY INZAKE DE VLAAMSE WOONLENING

Welke informatie heeft Kleine Landeigendom CVBA?

Via Kleine Landeigendom kunt u bij het Vlaams Woningfond (VWF) een Vlaamse Woonlening krijgen. Wij houden daarom in lijsten en dossiers informatie over u bij. We gebruiken deze informatie om na te kijken of u ergens recht op hebt. Of om u beter te kunnen helpen. 

Het is niet de bedoeling dat organisaties informatie over u opvragen of verspreiden aan personen en bedrijven die geen goede reden hebben om uw informatie te krijgen. Daarom is er de privacywet die u beschermt.

Welke informatie gebruikt Kleine Landeigendom CVBA van u?

Wij kijken na of u een sociale woonlening kunt afsluiten. Dit gebeurt op het ogenblik dat u zich inschrijft en op het ogenblik dat de rentevoet wordt bepaald.

Deze informatie is:

-         uw identiteit

-         uw inkomen

-         uw woonplaats(en)

-         uw gezinssamenstelling

-         eigendommen

-         financiële gegevens om te kijken of u de lening kan terugbetalen

-         gegevens van de woning, brandverzekering en schuldsaldoverzekering

Als uw kandidatuur stopt of de hypotheek vervalt, bewaren wij uw gegevens nog 10 jaar. Dit is volgens de archiefwet.

Waar vragen wij informatie op?

U geeft ons heel wat informatie als u een Vlaamse woonlening wenst. U bent altijd verplicht correcte informatie te geven. Doet u dit niet? Dan kunt u mogelijk geen Vlaamse woonlening krijgen. Een strafrechtelijke vervolging kan ook.

Wij bevragen ook:

 • Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 14/2009 van 1 oktober 2009 + Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012), gegevens over eigendommen en vennootschappen (Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 oktober 2016)
 • Het rijksregister: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboortedatum, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoning, het register waarin ingeschreven (KB 22 mei 2001 + RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 + RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 + Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 + RR nr. 79/2013 van 11 december 2013)
 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon (Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015), handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014) en pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 van 4 oktober 2016)

 Aan wie geven wij informatie?

Wij bezorgen alleen informatie aan het VWF. Met het VWF sluit u uiteindelijk de kredietovereenkomst af.

 Kunt u uw informatie controleren en aanpassen?

Ja, dat kan. U kunt uw informatie altijd controleren. Stuur hiervoor een e-mail naar privacy@kleinelandeigendom of een brief naar Kleine Landeigendom CVBA, Pliniuswal 1 bus 2, 3700 Tongeren. Wij bezorgen u dan deze informatie.

Is iets niet correct? Dan kunt u dit laten aanpassen. De foutieve informatie gebruiken wij niet meer.

Bent u niet akkoord met hoe wij informatie verwerken?

Vindt u dat Kleine Landeigendom CVBA onterecht informatie heeft? Dan kunt u ons vragen om deze informatie te wissen of om ze te bewaren, maar niet meer te gebruiken.

Ook kunt u een klacht indienen bij de privacycommissie via commission@privacycommission.be of via brief naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Vermeld in deze e-mail of brief waarom u niet akkoord bent. De privacycommissie zal uw klacht behandelen.

Meer informatie over privacy?

Heeft u vragen over uw informatie?

Dan kunt u terecht bij onze verantwoordelijke privacy. Contacteer ons via de Kleine Landeigendom, Maarten Palmaers, Pliniuswal 1 bus 2, 3700 Tongeren; Tel 012/23 68 68 of mail privacy@kleinelandeigendom.be

U kunt ook terecht bij de privacyfunctionaris van het Vlaams Woningfonds, via privacy@vlaams woningfonds.be

Heeft u algemene vragen over privacy?

Dan kunt u terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacycommissie). Meer informatie vindt u op www.privacycommission.be.  

 

3. MACHTIGINGEN

Verschillende woonorganisaties houden in lijsten en dossiers informatie over u bij. Meestal gebruiken ze deze informatie om na te kijken of u ergens recht op hebt. Of om u beter te kunnen helpen.  

Het is niet de bedoeling dat organisaties informatie over u opvragen of verspreiden aan personen en bedrijven die geen goede reden hebben om uw informatie te krijgen. Daarom is er de privacywet die u beschermt.

Aan wie mogen woonorganisaties mijn informatie doorgeven en waarom?

Dit is geregeld in wettelijke machtigingen en besluiten.

Bij deze organisaties vragen ze uw gegevens op

De VMSW, de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en de sociale verhuurkantoren (SVK’s) vragen op bij:

 • Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 14/2009 van 1 oktober 2009 + Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012), gegevens over eigendommen en vennootschappen en eigendomshistoriek (Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 oktober 2016 + Beraadslaging FO nr. 02/2018 van 11 januari 2018)
 • Rijksregister: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboortedatum, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoning, het register waarin ingeschreven, informatie over handelingsbekwaamheid en bewindvoering (KB 22 mei 2001 + RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 + RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 + Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 + RR nr. 79/2013 van 11 december 2013 + RR nr. 02/2018 van 21 februari 2018)
 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon (Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015), handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014), pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 van 4 oktober 2016) en werkloosheid (Beraadslaging nr. 17/085 van 3 oktober 2017)
 • Vlaamse Onthaalbureaus, de Huizen van het Nederlands:  persoonsgegevens van inburgeraars en van cursisten Nederlands als tweede taal (NT2) vanuit de Kruispuntbank Inburgering (KBI) (Beraadslaging VTC nr. 38/2017 van 25 oktober 2017)
 • VREG: woninggegevens over de energetische waarde van sociale woningen (Beraadslaging VTC nr. 02/2010 van 6 oktober 2010)

Aan deze organisaties geven ze uw gegevens

De SHM’s en de VMSW geven aan:

 • het Agentschap Wonen-Vlaanderen: gegevens in het kader van huurpremie en huursubsidie van kandidaat sociale-huurders (Beraadslaging VTC nr. 37/2011 van 14 december 2011 en Beraadslaging RR nr. 19/2012 van 14 maart 2012), persoonsgegevens van de aanvragers van premies, sociale ontleners en sociale (kandidaat-)huurders en leden van hun huishouden (Beraadslaging VTC nr. 9/2014 van 9 april 2014), persoonsgegevens van sociale huurders voor de controle op de naleving van de Sociale Wooncode en andere wetgeving van sociale verhuur (Beraadslaging VTC nr. 13/2013 van 8 mei 2013), adresgegevens van sociale woningen en gronden (Beraadslaging VTC nr. 26/2015 van 29 juli 2015)
 • de sociale verhuurkantoren (SVK’s): persoonsgegevens van kandidaat sociale huurders en hun partner voor het toekennen van een huursubsidie (Beraadslaging VTC nr. 8/2015 van 25 maart 2015)
 • de OCMW’s: persoonsgegevens van kandidaat sociale huurders voor het verkrijgen van een huurpremie (Beraadslaging VTC nr. 19/2015 van 20 mei 2015) en huursubsidie (Beraadslaging VTC nr. 29/2016 van 14 september 2016)
 • Vlabinvest: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboortedatum, hoofdverblijfplaats en historiek, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, het register waarin ingeschreven, de wettelijke samenwoning (Beraadslaging RR nr. 48/2013 van 19 juni 2013)
 • Vlaamse Onthaalbureaus, de Huizen van het Nederlands: gegevens rond inburgering en taalbereidheid (Beraadslaging VTC nr. 21/2012 van 26 september 2012 + Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012)
 • Stad Antwerpen: woninggegevens van Antwerpse sociale woningen (Beraadslaging VTC nr. 01/2010 van 17 februari 2010)
 • Stad Gent: woninggegevens van Gentse sociale woningen (Beraadslaging VTC nr. 07/2011 van 16 maart 2011)
 • de Intercommunale Leiedal: gecodeerde persoonsgegevens van kandidaten sociale huurders voor beleidsvoering en – voorbereiding van het lokaal woonbeleid (Beraadslaging VTC nr. 9/2015 van 18 februari 2015)

De sociale verhuurkantoren (SVK’s) geven aan:

 • De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL): persoonsgegevens van sociale huurders en het rijksregisternummer van eigenaars van onroerende goederen in functie van het verlaagd tarief voor de onroerende voorheffing (Beraadslaging VTC nr. 33/2013 van 11 september 2013 + Beraadslaging RR nr. 15/2014 van 19 februari 2014 + Beraadslaging VTC nr. 01/2014 van 22 januari 2014)

De Vlaamse machtigingen kunt u ook nalezen op de website van de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC).

Kan ik mijn informatie controleren en aanpassen?

Ja, dat kunt u. U moet daarvoor een schriftelijke aan­vraag doen. 

Bent u een (kandidaat-)koper of (kandidaat-)huurder?

Stuur dan een e-mail of een brief naar uw sociale huisvestingsmaatschappij of uw sociaal verhuurkantoor.

Bent u een (kandidaat-)ontlener?

Stuur dan een e-mail naar privacy@vlaamswoningfonds.be of een brief naar het Vlaams Woningfonds (VWF), Ieperlaan 41 - 1000 Brussel.  

In de brief of e-mail vertelt u wie u bent (naam, voornaam, adres, rijksregisternummer) en vraagt u om uw informatie te kunnen bekijken.

Meer informatie over privacy?

Gegevensbeschermingsautoriteit
contact@apd-gba.be
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

Vlaamse Toezichtcommissie
contact@toezichtcommisie.be
Koning Albert II Laan 15
1210 Brussel
overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie